پروفایل


درباره‌ی من


محدوده‌ی کاری

آب کله سرکوچک آغوزکله اسلام آباد پسکلایه بزرگ جاده دو هزار قلعه گردن جاده نعمت آباد چشمه کیله زنگیشاه محله ساحل طلایی سلیمان آباد سیف محله شهرک آرامش شهرک آزادی شهرک ستوده شهرک فرهنگیان شهرک گلدشت عزیز آباد کریم آباد گرما پشته گلیجان لشتو مازوبن نشتارود نعمت آباد ولی آباد جاده سه هزار خیابان فردوسی شرقی خیابان فردوسی غربی بلوار شیرودی خیابان جمهوری لشگرک سیاورز کترا تمشکل لزربن بلده کشکو خوبان رزگاه چناربن گراکو کاسگرمحله اشکانی محل شیخیان محل چپرسر همت آباد طیب محله