جوش و برش گام الکتریک

کرج . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از آذر ۱۳۹۸

۰۹۱۲XXX۴۰۹۳

شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 18 پنجشنبه ها 8:30 الی 13:30

تحت لیسانس مرکله آلمان