کارواش بخار زاگرس

ارومیه . کسب و کار . عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۷

۰۴۴۳۲۲۵۲۷۹۱

شنبه تا چهارشنبه : 9:00 الی 19:00 پنج شنبه : 9:00 الی 14:00