پروفایل


800 متر سوله

مازندران، قائم شهر، ارطه

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

800 متر سوله

مازندران، قائم شهر، ارطه

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس