پروفایل


درباره‌ی من

کارشناس ارشد منطقه با دوسال سابقه


محدوده‌ی کاری

آذربایجان جیحون کارون هاشمی سی متری جی سلسبیل