پروفایل


رهن و اجاره خ شاهد

مازندران، بهشهر، ایستگاه گرگان

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره خ امام

مازندران، بهشهر، خیابان امام خمینی

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس