موسسه داوری حقوقی صلح عدالت

تهران . خدمات و کسب و کار . عضو شیپور از شهریور ۱۳۹۸

۰۲۱۵۵۹۰۴۱۷۸

9:30 الی 19:00

در موسسه صلح عدالت پرونده ها ابتدا توسط کار گروه های تخصصی بررسی خواهد شد و سپس با توجه به گرایش و تخصص همکاران بهترین وکیل برای شما انتخاب خواهد شد