شرکت نویان صنعتگران سبز

تهران . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از تیر ۱۳۹۹

۰۲۶۳۴۴۴۱۲۶۵

8:30 الی 17 پنجشنبه 8:30الی 14

شغلی مستقل و کار دائمی پر بازده و مطمعن ،خط تولید بادرامد بالا