لوازم خانگی شاه کالا

سقز . لوازم خانگی . عضو شیپور از دی ۱۳۹۸

۰۸۷۳۶۲۳۳۲۷۲

زمستان ۸.۳۰صبح تا ۷.۳۰بعد ظهر تابستان ۸.۳۰ تا ۹.۳۰ دقیقه

ساعات کاری: زمستان ۸.۳۰صبح تا ۷.۳۰بعد ظهر تابستان ۸.۳۰ تا ۹.۳۰ دقیقه
تلفن:

۰۸۷۳۶۲۳۳۲۷۲

۰۹۱۸۵۱۴۵۰۸۰

۰۸۷۳۶۲۳۳۲۷۳

۰۹۱۲۰۲۶۳۷۸۸

آدرس:

کردستان سقز خ بلوار وحدت جای حمام حاج صفری پخش لوازم خانگی شاه کالا