ماشین سازی صادقی

اصفهان . صنعتی، اداری و تجاری . خدمات و کسب و کار . عضو شیپور از آبان ۱۳۹۸

۰۳۱۳XXX۲۴۱۰


جاده کیفیت را پایانی نیست

اطلاعات تماس

تلفن

۰۳۱۳۳۲۰۲۴۱۰

۰۹۱۳۱۰۳۰۶۰۱

ایمیل sadeghimachinery@yahoo.com
وبسایت http://www.sadeghimachinery.ir/

آدرس