پارس سمند گاندو

تهران . وسایل نقلیه . عضو شیپور از مرداد ۱۳۹۹

۰۹۱۹۴۸۶۷۶۴۶