نیما 135

اصفهان . لوازم شخصی - خدمات و کسب و کار . عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۸

۰۹۳۳۰۸۵۱۴۵۹

9 الی 20

سالیانی است که فضای مجازی محلی است برای ارتباطات همه جانبه گسترده و رابطه های بسیار زیاد در این بین تنها کسانی در اين حوزه سود خواهند کرد که به دنبال ايجاد ارزش افزوده براي مخاطبان خويش باشند و نگاه برنده برنده داشته باشند هميشه ايجاد يک مشتري ثابت براي يک تاجر حرفه اي بسيار باارزش تر است از تعداد خريداران يک بار براي هميشه ... پس اولا از آشنايي شما بسيار خوشحالم و بعد از. آن اميدوارم يک ارتباط هميشگي فراتر از يک خريد و فروش با هم داشته باشيم ...معتقدم هيچ اتفاقي اتفاقي اتفاق نميافتد ...منتظر شنيدن صداي زيباي شما هستم