آموزشگاه فنی و حرفه ای نشان برتر

تهران . خدمات و کسب و کار . عضو شیپور از دی ۱۳۹۸

۰۹۱۰۶۶۴۴۹۳۴

شنبه تا پنجشنبه 9 صبح الی 21 شب

تضمین ما هنرجویان آموزش دیده ای است که جذب بازار کار شده اند