بلوک و مصالح ساختمانی کیا

آمل . خدمات و کسب و کار . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از آبان ۱۴۰۰

۰۹۱۱XXX۶۶۳۲

از ساعت 7 صبح تا 7 غروب

تصمیم از شما، ،نوسازی با ما، مصالح و بلوک کیا برای ساخت و ساز روی ما حساب کنید