کیا فارم 4

ارومیه . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۹

۰۹۱۹۰۸۰۹۴۲۰

از ساعت 9 الی 20

کیا فارم 4 در زمینه آسیاب صنعتی در ارومیه