کیا فارم 3

ارومیه . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۹

۰۹۱۹۰۸۰۹۵۲۰

از ساعت 9 الی 20

کیا فارم 3 در زمینه آسیاب صنعتی در ارومیه