کتیبه محمدی

تبریز . لوازم خانگی . عضو شیپور از تیر ۱۳۹۹

۰۹۳۶۸۵۱۹۴۵۲