دفتر فنی و مهندسی پارس سوله

اردبیل . خدمات و کسب و کار . عضو شیپور از خرداد ۱۳۹۹

۰۹۱۴XXX۹۴۱۵

9 الی 19

طراحی سوله و سازه با استفاده از هوش مصنوعی