گلدیس طیور

تهران . ورزش فرهنگ فراغت . عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۹

۰۹۱۲XXX۳۹۶۴

از ساعت 9 الی 17

گلدیس طیور در زمینه صنعت طیور به صورت تخصصی و پرورش مرغ بومی در تهران