فرداد رایانه

تهران . لوازم الکترونیکی . عضو شیپور از دی ۱۴۰۰

۰۹۳۵XXX۴۴۵۷

.

کمتر پرداخت کن، بیشتر انتظار داشته باش