توسعه نوین بخار (دیگ بخار منافی)

شهریار . صنعتی، اداری و تجاری . عضو شیپور از آذر ۱۳۹۸

۰۹۱۹۱۲۴۲۵۲۷

هر روز حتی ایام تعطیل از ساعت ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰