اتو داوودی

قائم شهر . وسایل نقلیه . عضو شیپور از شهریور ۱۴۰۰

۰۹۱۱XXX۵۳۶۳

شنبه تا پنجشنبه 8/30 الی 20/30

تارا 1400 سفید

مازندران، بابل، جاده قائمشهر

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

رانا 1396 سفید

مازندران، بابل، جاده قائمشهر

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس