دادمان شهرک غرب

تهران . املاک . عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۷

۰۲۱۸XXX۴۲۲۲


داد به معنی خرید و فروش،مان به معنی ساختمان،ما دادمان هستیم