فیلتر های فعال: استان کرمانشاه / زمین و باغ

آگهی های زمین و باغ در کرمانشاه

فیش شهرداری

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنگاور، جنب هنرستان پشت جهاد کشاورزی،

تماس

زمین کشاورزی

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرمانشاه، سرارودبیستون،

تماس

زمین ساختمانی

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیستون، روستای کاشانتو در شهر بیستون،

تماس

ثبت آگهی رایگان