خرگوش‌ابستن‌وبچه‌دار

کردستان، دیواندره


چهار‌تا‌ابستن‌که‌حداکثر‌تا‌‌یک‌هفته‌دیگه‌بچه‌دار‌میشه.سه‌تا‌‌از‌بزرگا‌هم‌بچه‌دارن‌که‌یکیش‌9تا‌ بچه‌ی‌سه‌روزه‌.ودوتا‌هم‌هرکدام‌7بچه‌ی‌10‌و هفت‌روزه‌دارن‌که‌این‌سه‌تا‌با‌23بچشون‌باهم‌ میفروشم‌..یک‌نر‌‌دارم‌.ویک‌ماده‌ی‌تازه‌بالغ‌که‌ شاید‌تازه‌جفت‌گیری‌کرده‌باشه‌وقیمتش‌ 40وابستن‌ها‌80واون‌سه‌تا‌بابچه‌ها‌توافقی‌. البته‌بچه‌هاشون‌شیر‌خوار‌هستن‌وتا‌دو‌هفته‌ دیگه‌‌شیر‌میخواد.اگه‌بچه‌ی‌شیر‌خوار‌تکی‌هم‌ بخواید‌میفروشم‌دانه‌ای‌20تومن‌..توجه‌داشته‌ باشید‌که‌همه‌جوان‌هستن‌وزیر‌‌یک‌سال‌سن‌ دارن‌‌.دو‌یا‌سه‌بار‌زاییدن..وبا‌خرگوش‌ها‌ی‌پیر‌یا‌ تکی‌‌که‌تنها‌بوده‌وجفت‌نداشته‌تا‌ابستن‌بشه‌ مقایسه‌نکنید...بازدید دیواندره.ارسال‌هم‌دارم

۰۹۹۰XXX۱۵۵۶ (نمایش کامل)

نمایش بیشتر

پیام شما با موفقیت ارسال شد.

قیمت چنده؟ تخفیف داره؟ سلام عکس‌های بیشتر می‌فرستید؟ هنوز موجوده؟

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۷

تماس با ۰۹۹۰XXX۱۵۵۶ چت با کاربر شیپور چت با کاربر شیپور
بازگشت به بالا