جویای.کار.نگهبانی.وانبارداری

جوان رود، جوانرود

میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد پروژه ای
جنسیت مرد

سن46.سواداول.راهنمایی.قدیم.باسابقه.نگهبانی.درشرکت.کوتن.معروف.به.پتروشیمی.اراک.ونگهبانی.وکاردرپرواربندی.درحومه.ایلام.وآمادگی.باحقوق.وعیدی.مناسب.همراه.با
اخذ.بیمه


۰۹۱۸XXX۷۹۲۸ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از دی ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۸XXX۷۹۲۸
بازگشت به بالا