شهر: تیران رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در تیران

12 متر مغازه

اصفهان، نظر - بلوار ملت

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

145 متر اداری

اصفهان، نظر - بلوار ملت

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۹,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

توحید میانی-150 متر

اصفهان، نظر - بلوار ملت

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

توحید میانی-100 متر

اصفهان، نظر - بلوار ملت

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۹,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

20 متر مجتمع پارک

اصفهان، شیخ صدوق شمالی

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا