به 2نفرخانم جهت کاردردفتراملاک با25درصدازکمیسیون

مشهد، لشگر

میزان تحصیلات کاردانی
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت زن

درصورت ساابقه کاردرصدنیز درصدبیشتری قائل خواهیم شد

۰۹۳۳XXX۶۳۷۲ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از اردیبهشت ۱۳۹۸

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۳XXX۶۳۷۲
بازگشت به بالا