فیلتر های فعال: شهر ارومیه / رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در ارومیه

(۱۰۷ آگهی)

رهن: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ارومیه، خیابان شهباز 1 جنب پمپ گاز /

رهن: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آذربایجان غربی، ارومیه /

اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آذربایجان غربی، ارومیه /

رهن: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ارومیه، اول جاده سلماس. /

اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آذربایجان غربی، ارومیه /

ثبت آگهی رایگان